top of page
תמ"א 38

תמ"א 38- תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

תמ"א 38 הינה תוכנית לחיזוק מבנים מצילת חיים שתוכננה בשנים האחרונות בשל החשש כי תפקוד את איזורנו רעידת אדמה חזקה וכי המבנים אשר נבנו לפני שנת 1980 אינם עומדים בתקן של מיגון וחיזוק כנגד רעידות אדמה. התוכנית וצברה תאוצה לאחר שהובהר כי חיזוק המבנים הכרחי ואמור להציל חיים בעת רעידת אדמה.

במסגרת התוכנית יש לחזק את הבניין הקיים. בנוסף ניתן להוסיף לדירות הקיימות ממ"דים, מרפסות שמש, ומעלית לרווחת הדיירים. שיפורים אלו מעניקים בטחון ואיכות חיים לדיירי הדירות הקיימות ומהווים יתרון כפול ומכופל ומשמעותי לתוכנית.

 

השלבים  לביצוע תמ"א 38

בטרם מתחילים בהסבר על ההליך יש להדגיש כי ביצוע הפרויקט מבוצע ללא הוצאות כל שהן של הדיירים הקיימים בבניין. כל ההוצאות חלות על היזם.  דיירי הבניין מביעים את רצונם בביצוע תמ"א 38 ומקיימים אסיפת דיירים ובה:

1.  ממנים נציגות דיירים שתפעל לקידום הנושא.


2. מחליטים לפנות לחברה יזמית אשר תוביל את קידום הפרויקט. במידה ויוחלט לפנות אלינו, אנו נדאג לבצע בדיקת היתכנות לפרויקט ונפיק תוכנית אדריכלית לבניין.


3. משא ומתן משפטי או מסחרי. חשוב לציין כי חברתנו מאד מנוסה בתחום ומטרתנו עולה בקנה אחד עם מטרת הדיירים. החברה תממן עו"ד שיבחר על ידי הדיירים ידאג לייצגם לשם ביצוע העסקה. בסופו של הליך המטרה היא להגיע לבניין מחודש ומפואר לרווחת וטובת הדיירים הקיימים ולטובת הדיירים החדשים שיצטרפו לבניין.

4. חתימת חוזה סופי בין חברתנו לבין הדיירים. חשיבות עליונה לצמצום לוח הזמנים הינו חתימה של 100% מהדיירים. החוק מאפשר גם חתימה של 67% מהדיירים.

5. תהליך התיכנון. לאחר חתימת החוזה, החברה תתחיל בתכנון הפרויקט באמצעות אדריכלים, מהנדסים והיועצים הדרושים. הליך זה אורך כ- 90 יום. בטרם יוגש התכנון לרשות המקומית יאושר התכנון הסופי ע"י הדיירים.

6. הגשת התוכניות, בקשה להיתרי בניה. לאחר הגשת התוכניות אל העיריה, ועדה לתכנון ובניה מקומית תדון בתוכניות ולאחר הליך פרוצדורלי תאשר אותן.

7. תהליך הבנייה. עם קבלת היתר הבניה, תחל החברה בבניית הפרויקט. אורך תהליך הבניה הינו כ- 18 חודשים. החברה תשתדל לבצע את הפרויקט במינימום הפרעה למהלך החיים הנורמלי של דיירי הבניין.

8. צו תיקון בית משותף. החברה תפעל לקבלת צו תיקון בית משותף המסדיר את היחסים המשפטיים של כל הדיירים בבניין כולל הדיירים החדשים.

יתרונות בביצוע תמ"א 38

  • עליית ערך הנכסים הקיימים בעשרות אחוזים.

  • חיזוק הבניין כנגד נזקי רעידות אדמה .

  • תוספת ממ"ד להגנה על חיי הדיירים וכחדר נוסף בשגרה .

  • תוספת מרפסת שמש לכל דירה קיימת .

  • שיפוץ חזותי מלא של הבניין.

  • הוספת מעלית לנוחות דיירי הבניין.

  • החלפת תשתיות מים ביוב וכיו"ב .

  • החלפת חלונות, וויטרינות

  • החלפת דודי שמש

  • פיתוח סביבתי

bottom of page